Förklaringar

 • "Vår verksamhet".
  Sjöborgs egen inre verksamhet har en relativt liten miljöpåverkan. All verksamhet påverkar dock den omgivande miljön. Grundläggande är att i allt vi gör så skall vi, med upprätthållen verksamhet, påverka den omgivande miljön så lite som möjligt.
  Med "den omgivande miljön" avses såväl samhället som närmiljön.

 • "Våra produkter".
  Våra produkter har "till sin natur" relativt liten miljöpåverkan. Vi skall dock välja produkter och leverantörer med hänsyn till deras tillverkning, transporter och hantering ur ett miljöperspektiv.
  I detta ligger också att internt hantera produkterna på ett miljömedvetet sätt. (Sjöborgs är anslutna till REPA-registret samt papper, wellpapp och plaster källsorteras.)

 • "våra medarbetare".
  Var och en skall i sitt agerande tänka på vad som är viktigt för närmiljö och för samhälle ut miljösynpunkt.

 • "Lagar och förordningar".
  Företagsledningen anser det är "självklart" att gällande lagar och förordningar är kända, tillämpas och efterföljs. Detta sker genom information till medarbetare, upprättande av rutiner och miljöledningsprogram.

 • "Minska miljöpåverkan"
  När vi, företaget som sådant samt enskilda medarbetare, ser möjligheter föra att minska vår miljöpåverkan så skall dessa möjligheter tas tillvara med hänsyn till verksamhet, resurser och förväntad effekt.

 • "Miljöprogrammet"
  Miljöprogrammet sammanfattar Sjöborgs miljöarbete och detta är föremål förbättring då möjligheter ses.